Silestone Quartz – Compatible Sinks


Apollo Stainless Steel Sinks

Auxerre Sink
Apollo Avignon
Apollo Biarritz Inset Sink

Please state left or right handed

Franke Stainless Steel Sinks

Franke ARX110 17
Franke ARX110 33
Franke ARX110 35
Franke ARX 160
Franke KBX 110 45
Franke LAX 110 50

Please state left or right handed